رئیس

چقدر تو ایران می‌شنوید که کسی با صراحت بگه این رو باید با رئیسم یا سوپروایزرم چک کنم؟ این چیزی بود که من زیاد نمی‌شنیدم. نمی‌دونم ناشی از چی بود؟

دوست نداشتیم بگیم رئیس و مدیری داریم، خودمون می‌دونستیم باید چی کار کنیم و مدیر لازم نداشتیم؟ شایدم می‌گفتیم و این فقط بر اساس تجربه و نگاه من به جامعه بوده!

.

در هر حال خواستم بگم من اینجا زیاد تو محاوره کاری می‌شنوم که طرف صریح می‌گه این رو باید با مدیرم هماهنگ کنم، باید از سوپروایزرم بپرسم، یا جمله‌هایی از همین دست!

مرتبط در همین رابطه: