تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند خیاطم است

تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند خیاطم است که هر بار که مرا می‌بیند، اندازه‌های جدیدم را می‌گیرد؛ بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.

[اُردکلو دیاری از دوران باستان]

جهل

اکثر انسانها حتی جسارت بخشیدن و دور ریختن لباس هایی که مدت هاست بدون استفاده در کمدهاشان آویخته شده را ندارند، بعد از آنها توقع داریم باورهای غلطی را که قرن هاست در ذهنشان زنجیر شده را براحتی کنار گذارند و دور بریزند! جهل نرمترین بالشی‌ست که انسان میتواند سر خود را بگذارد و بخوابد.

.

احمد کسروی