هفته‌ی پیش حال خوشی نداشتم و به قولی یه کمی Down بودم، برای همین کم‌حوصلگی فقط به کارهای واجب زندگی رسیدم و از خیلی کارهای...