حدود پنج سال پیش بود که برای اولین بار گواهینامه رانندگی استرالیا (ایالت NSW) رو گرفتم، روزی که تو سن سی و چند سالگی گواهینامه...